เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา


กลุ่มผู้ประกอบการสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ


จึงร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ หรือ VTLA (Vehicle Title Loan Trade Association) เพื่อสร้างมาตรฐาน และยกระดับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย ให้โปร่งใส เป็นธรรม
และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบธนาคารได้

พันธกิจ

สร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมสินเชื่อทะเบียนรถในประเทศไทย รวมถึงศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุนข้อมูลการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

วัตถุประสงค์

01
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูลการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถแก่หน่วยงานภาครัฐ
02
เพื่อกำหนดมาตรฐานการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
03
เพื่อศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
04
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน