ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
Download
15 เม.ย. 2564
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
15 เม.ย. 2564
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
15 เม.ย. 2564
กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
1