ประกาศที่เกี่ยวข้อง

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
Download
15 เม.ย. 2564
นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า / การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
1